ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตร CWIE ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 4/2563โดยมีศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอผลการประชุมค...

ประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตร CWIE ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุม18Aชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ เป็นประธานในการประชุม ใ...

ประกาศวันที่ : 19 ตุลาคม 2563, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สป.อว. หารือเร่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูล CWIE

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมภายใน โดยเชิญส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)นายวันนี นนท์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา น.ส.พุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท...

ประกาศวันที่ : 19 ตุลาคม 2563, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ไม่พบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา
https://jeweal.com

สนใจเยี่ยมชม website ของเราได้ที่ https://jeweal.com

ประกาศวันที่ : 08 ธันวาคม 2563, หน่วยงาน : บริษัทเจเวล โปรซอฟต์ จำกัด, โดย : จิตต์ศุลี
เอกสารดาวน์โหลด
รูปแบบการจัดหลักสูตร CWIE ทั้ง 3 รูปแบบ (พร้อมตัวอย่างหลักสูตร)
ดาวน์โหลด
การสนับสนุนงบประมาณสำหรับบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบฟอร์มแผนฯ 2564/รายงานการดำเนินงานการจัด CWIE 2563)
ดาวน์โหลด
หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประชาสัมพันธ์และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CWIE
ดาวน์โหลด
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ