ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดี...

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564(National Cooperative and Work Integrated Education Award)

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
แถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดการแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต...

ประกาศวันที่ : 28 พฤษภาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 ได้ที่http://www.tace.sut.ac.th/coopday/ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ปิดลงทะเบียนวันที่ 19 พ.ค. 2564)ข้อมูลเพิมเติม โทร. 0 2039 5608 (คุณช่อผกา)กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)

ประกาศวันที่ : 30 เมษายน 2564, โดย : กองยกระดับคณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ