ข่าวประชาสัมพันธ์
สป.อว. หารือเร่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูล CWIE

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมภายใน โดยเชิญส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) น.ส.พุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ นายวันนี นนท์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและ...

ประกาศวันที่ : 19 ตุลาคม 2563, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว. นำร่องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล CWIE

สป.อว. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 โดยวันที่ 22 กันยายน 2563 ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประช...

ประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม 2563, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว. ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานด้านการจัด CWIE

3 สิงหาคม 2563 : รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (ศาสตราจารย์ ดร....

ประกาศวันที่ : 04 สิงหาคม 2563, โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ไม่พบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา
ไม่พบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
กิจกรรม
ไม่พบข้อมูลกิจกรรมกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ
ไม่พบข้อมูลกิจกรรมสถาบันอุดมศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด
7-หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานสหกิจศึกษา-Coop F-07
ดาวน์โหลด
6-แบบประเมินความพึงพอใจขอสถานประกอบการต่องานสหกิจศึกษา-Coop F-06
ดาวน์โหลด
5-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา-Coop F-05
ดาวน์โหลด
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ