ประชาสัมพันธ์
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE DAY ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สป.อว. ถ.ศรีอยุธยา โดยมี ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ศ. ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. และ ดร.อรสา ภาววิม...

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดี...

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564(National Cooperative and Work Integrated Education Award)

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
แถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดการแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต...

ประกาศวันที่ : 28 พฤษภาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ