จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร CWIE ปีการศึกษา 2558 - 2562
จำนวนหลักสูตร CWIE ปีการศึกษา 2558 - 2562
จำนวนนักศึกษา CWIE ปีการศึกษา 2558 - 2562
จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัด CWIE ปีการศึกษา 2558 - 2562
สถิติเกี่ยวกับ CWIE นานาชาติ