อว. นำร่องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล CWIE


        สป.อว. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 โดยวันที่ 22 กันยายน 2563  ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแสนสุข 1-2 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ โดยมีคณะวิทยากรจากทาง อว. และมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล CWIE ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้