กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565 (เรื่องการปรับเกณฑ์การคัดเลือกผลงานฯ)
25 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ครั้งที่ 1/2565
11 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ ครั้งที่ 1/2565
05 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)
การประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
20 ส.ค. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตร CWIE เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ครั้งที่ 1/2564
16 ก.ค. 2564 ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2
อบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
21 มิ.ย. 2564 ถึง
23 มิ.ย. 2564
รูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานฯ CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3/2564)
- ตัดสินรางวัลสถานศึกษา คณาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติการและสถานประกอบการ
21 พ.ค. 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาสื่อต้นแบบ ครั้งที่ 1/2564
05 เม.ย. 2564 13.30 - 17.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ห้องประชุมสารสนเทศอุดมศึกษา ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
06 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี