กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
ประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564
15 ม.ค. 2564 9.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การอบรมผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ให้กับบุคลากรของ สป.อว.
13 ม.ค. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2
การประชุมชี้แจงแนวทางหลักสูตรการศึกษาอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
07 ธ.ค. 2563 9.30 - 12.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2
* เปิดใช้งานระบบฐานข้อมูล CWIE (CWIE Database)
สป.อว. ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขระบบฐานข้อมูล CWIE เสร็จสิ้น
05 ธ.ค. 2563 ระบบฐานข้อมูล CWIE (cwie.mua.go.th)
การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ครั้งที่ 4/2563
25 พ.ย. 2563 13.30 - 18.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ห้องประชุมรองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ชั้น 18B อาคารอุดมศึกษา 2
* ปิดปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล CWIE (CWIE Database)
ปิดปรับปรุงระบบฐานข้อมูล CWIE เป็นการชั่วคราว 
วัตถุประสงค์ : เพื่อดึงข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา จากฐานข้อมูล CHECO เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล CWIE เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลหลักสูตร
01 พ.ย. 2563 ระบบฐานข้อมูล CWIE (cwie.mua.go.th)
การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ครั้งที่ 3/2563
19 ต.ค. 2563 13.30 - 18.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2
*แจ้งชะลอการกรอกข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล CWIE ทั้งหมด
สป.อว. ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขระบบฐานข้อมูล CWIE ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักสูตรหลัก CHECO 
จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษา*ระงับการกรอกข้อมูลหลักสูตรไว้เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่า สป.อว. จะทำการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขระบบเสร็จสิ้น
09 ต.ค. 2563 ระบบฐานข้อมูล CWIE (cwie.mua.go.th)