ผลการค้นหา พบ 12 รายการ

แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
ความหมายและรูปแบบการจัดหลักสูตร CWIE ทั้ง 3 รูปแบบ (พร้อมตัวอย่างหลักสูตร)
ดาวน์โหลด
การสนับสนุนงบประมาณสำหรับบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบฟอร์มแผนฯ 2564/รายงานการดำเนินงานการจัด CWIE 2563)
ดาวน์โหลด
หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประชาสัมพันธ์และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CWIE
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูล CWIE สิทธิ์สถาบันอุดมศึกษา (ปรับปรุง 17 มี.ค. 2564)
ดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) English Version
ดาวน์โหลด
แนวทางการส่งเสริม CWIE
ดาวน์โหลด