ผลการค้นหา พบ 7 รายการ

หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประชาสัมพันธ์และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CWIE
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูล CWIE
ดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) English Version
ดาวน์โหลด
แนวทางการส่งเสริม CWIE
ดาวน์โหลด
Model แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตร CWIE
ดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
ดาวน์โหลด