ผลการค้นหา พบ 10 รายการ

ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตร CWIE ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 4/2563โดยมีศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอผลการประชุมค...

ประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตร CWIE ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุม18Aชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ เป็นประธานในการประชุม ใ...

ประกาศวันที่ : 19 ตุลาคม 2563, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สป.อว. หารือเร่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูล CWIE

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมภายใน โดยเชิญส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)นายวันนี นนท์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา น.ส.พุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท...

ประกาศวันที่ : 19 ตุลาคม 2563, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว. นำร่องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล CWIE

สป.อว. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 โดยวันที่ 22 กันยายน 2563 ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประช...

ประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม 2563, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว. ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานด้านการจัด CWIE

3 สิงหาคม 2563 : รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (ศาสตราจารย์ ดร....

ประกาศวันที่ : 04 สิงหาคม 2563, โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (Co...

ประกาศวันที่ : 29 กรกฎาคม 2563, โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
อว. เร่งขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม CWIE

6 มีนาคม 2563 : นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 1/2563ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย ชั้น 18 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยาสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 11/2562 ได้มีมติเห็...

ประกาศวันที่ : 06 มีนาคม 2563, โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ดร.สุวิทย์ เปิดการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื...

ประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2563, โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เพื่อขับเคลื่อนกำลังคน

30 มกราคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ประเทศในการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) รวมทั้งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...

ประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2563, โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
อว. ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตไทยให้พร้อมสู่การทำงานจริง (Cooperative and Work Integ...

ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) และการทบทวนหลักสูตรผู้บริหารสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย...

ประกาศวันที่ : 26 สิงหาคม 2563, โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.อว. (การอุดมศึกษา) ถนนศรีอยุธยา